Montované a tehlové domy - výstavba pri Bratislave

Výstavba rodinných domov v okolí Bratislavy
Kontaktujte nás - 0948 326 777

Tepelné čerpadlá

V spolupráci s výrobcom a dodávateľom špičkovej techniky tepelných čerpadiel pre SR a ČR, ponúkame našim klientom možnosť inštalácie tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo mení teplo nízkej teploty z okolia (vzduch, voda, zem) na teplo vysokej teploty, ktoré vzápätí distribuuje do teplovodného kúrenia. Jednotlivé zdroje, z ktorých sa získava teplo na kúrenie, určujú typ tepelného čerpadla.

Naši špecialisti Vám na mieste poradia, ktorý zdroj tepla bude najvhodnejší vo Vašich miestnych podmienkach. Hrajú pri tom úlohu faktory, ako dostupnosť zdroja tepla, využiteľná plocha, typ budovy, jej rozmery a úroveň izolácie, spôsob distribúcie tepla v dome a teplotný spád.

Tip: Čím je vyššia teplota zdrojového média, tým je vyššie výkonové číslo tepelného čerpadla, čo vedie k nižším nákladom na vykurovanie

Kontaktujte nás na 0908 838 046 alebo napíšte na info@supereality.sk

Ako funguje tepelné čerpadlo

tepelné čerpadloTepelné čerpadlo premieňa teplo s nízkou teplotou na teplo s vysokou teplotou, a to aj v zime pri teplotách pod 0°C. Proces sa uskutočňuje v uzavretom okruhu prostredníctvom neustálej zmeny skupenstva pracovného média (odparovanie, kompresia, kondenzácia a expanzia). Podobný proces prebieha aj v chladničke, ktorá sa takto zbavuje prebytočného tepla vovnútri a odovzdáva ho okoliu.

Tepelné čerpadlá získavajú akumulovanú slnečnú energiu z okolia - z vody, zeme alebo vzduchu, a spolu s hnacou energiou ho odovzdávajú vo forme tepla do rozvodov kúrenia alebo na prípravu teplej vody.

Termodynamický okruh

V termodynamickom okruhu tepelného čerpadla obieha chladivo, ktoré neustále mení svoje skupenstvo, čiže prijíma alebo odovzdáva teplo. Termodynamický okruh vlastne funguje na základe obráteného Carnotovho princípu.

Obrázok znázorňuje proces termodynamického obehu média:

  1. Vyparovanie: Kvapalné chladivo odoberá energiu z vody, zeme alebo vzduchu a vyparuje sa.
  2. Kompresia: Médium postupuje do kompresoru, kde sa stláča a tým ohrieva. Na výstupe z kompresoru je chladivo vo forme horúceho plynu.
  3. Kondenzácia: Horúci plyn prechádza do kondenzátora, kde odovzdáva energiu do vykurovacieho systému a skvapalňuje. Kondenzátor opúšťa už ako teplá kvapalina. V tejto fáze procesu sa ohrieva vykurovacia a úžitková voda na požadovanú teplotu.
  4. Expanzia: Teplé kvapalné chladivo prechádza expanzným ventilom, kde sa skokovo mení tlak. Teplota pracovného média výrazne klesá. Studené pracovné médium v kvapalnom skupenstve postupuje do výparníka a cyklus sa uzatvára.

Zostava tepelného čerpadla

Zostava tepelného čerpadla sa skladá zo vstupného zdroja tepla - voda, zem, vzduch (WQA), tepelného čerpadla (WP) a z výstupného zdroja tepla, napr. podlahové kúrenie (WNA)

tepelné čerpadlo

Všetky časti tohto systému musia byť navzájom optimálne zosúladené, aby bola zapezpečená bezproblémová prevádzka a vysoký výkon (ročné výkonové číslo). Vstupné dáta musia byť jasne uvedené vo vstupnom technickom dotazníku (Anlagen-Datenblatt) a inštalácia systému musí byť zdokumentovaná presne podľa Normy riadenia kvality OCHSNER.

Zostava môže pracovať v týchto pracovných režimoch:

Monovalentný (len tepelné čerpadlo): Tepelné čerpadlo je jediným zdrojom tepla a pokrýva 100 % potreby tepla. Výstupná teplota je max. 55°C, resp. 65°C (pri typovej rade 'plus'). Toto zapojenie je vhodné pri využívaní zdrojov tepla voda a zem.

Bivalentný paralelný (tepelné čerpadlo + prídavný zdroj): Až do bivalentného bodu kúri tepelné čerpadlo samostatne. Po jeho prekročení kúri tepelné čerpadlo spolu s kotlom alebo elektrickou špirálou. Maximálna výstupná teplota je 65°C. Používa sa pri novostavbách so zdrojom tepla vzduch alebo pri rekonštrukcii kúrenia v starších budovách.

Bivalentný alternatívny (tepelné čerpadlo alebo alternatívny zdroj): Tepelné čerpadlo kúri až do bivalentného bodu samostatne. Po jeho prekročení zase kúri samostatne kotol. Maximálna výstupná teplota je max. 90°C. Používa sa len v prípade dovybavenia pôvodného vysokoteplotného systému tepelným čerpadlom.

Príklad: Pri bivalentnom bode 0°C a pri minimálnej vonkajšej teplote -16°C v sezóne má samotné tepelné čerpadlo vzduch/voda pozoruhodný 88% podiel celkového ročného výkonu kúrenia. Čím je bivalentný bod nižšie, tým sa zvyšuje podiel tepelného čerpadla na celkovom ročnom výkone (ktorý je závislý na klimatickom pásme a spôsobe prevádzky zariadenia).

Výkonové číslo (e)

e = tepelný výkon / hnací príkon TČ = (energia z prostredia + hnací príkon TČ) / hnací príkon TČ

Výkonové číslo (tepelný faktor) e vyjadruje aký bol poskytnutý tepelný výkon v porovnaní zo spotrebovaným hnacím príkonom. Často sa namiesto termínu „výkonové číslo" používa anglický pojem „COP - coefficient of performance".

Výkonové číslo 4 znamená, že na jeden diel spotrebovanej elektrickej energie sa vyrobia štyri diely využiteľnej tepeľnej energie. Výkonové číslo (tepelný faktor) je okamžitá hodnota. Využiteľná energia vyrobená počas celej vykurovacej sezóny v pomere ku spotrebovanej elektrickej energie na prevádzku tepelného čerpadla sa nazýva ročné výkonové číslo.

Okrem toho rozlišujeme aj medzi výkonovým číslom samotného tepelného čerpadla a výkonovým číslom celej zostavy.
Vplyv teplotného rozdielu na výkonové číslo

Tepelný faktor úzko súvisí s rozdielom teplôt medzi zdrojom tepla a teplovodným rozvodom kúrenia. Čím je tento rozdiel menší, tým efektívnejšie tepelné čerpadlo pracuje. Preto je správna projekcia celého systému taká dôležitá.

Pracovné médiá

Pracovné médium - chladivo, ktoré sa v termodynamickom okruhu používa, je látka, ktorá sa vyparuje pri nízkych teplotách a má zároveň vysoké merné teplo. Povolené sú len bezchlórové pracovné médiá, ktoré nemajú žiadny vplyv na ozónovú vrstvu. Túto podmienku spĺňajú chladivá R134a, R407C a tiež propán.

OCHSNER sériovo používa látky R134a a R407C. Obidve spĺňajú stanovené požiadavky, sú bezpečné, nehorľavé a netoxické. Okrem toho sa používa esterový biologicky rozložiteľný olej na mazanie pohyblivých častí tepelného čerpadla. Toto znamená bezproblémovú inštaláciu tepelných čerpadiel OCHSNER v akýchkoľvek priestoroch. V prípade zariadení s horľavým pracovným médiom (propán) platia obmedzenia a špeciálne smernice pre inštaláciu.

Hore.